bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Athos Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Athos Palace - Халкидики / Касандра, Калитея

Athos Palace, член на GHotels Group се намира на брега на морето, извън населеното място, в района на Калитеа, Касандра - Халкидики. Athos Palace hotel е разположен в живописна местност с богата зеленина до пясъчния плаж - един от най-добрите на Касандра. Athos Palace е от по-старите хотелски комплекси на Халкидики, което му дава предимство в установеното през годините качество на обслужване, както и в обилно озеленеите градини на хотела. Хотелският комплекс предлага множество допълнителни услуги - ресторанти и барове, басейни, разнообразни видове спорт и развлечения, детски клуб, дискотека. Това прави Athos Palace Halkidiki подходящ както за семейства с деца, така и за двойки и млади хора, търсещи забавления.

Местоположение на Athos Palace, Халкидики

Хотелът е разположен на първия ръкав на Халкидики - Касандра, до един от най-красивите плажове на Халкидики с кристално чисти води, близо до Калитеа - най-оживеното и популярно селище на първия ръкав на полуострова. Бутици и магазини за подаръци, ресторанти и таверни, плажни барове и нощни клубове са на пешеходно разстояние от хотелския комплекс. GPS координати:
Географска ширина: 40.061273, Географска дължина: 23.459004

разстояние до плажа: 230 м
разстояние до центъра: 23.7km
разстояние до летище: 75km
разстояние до спирка на автобус: 0,1km
разстояние до ЖП гара: 95km
разстояние до банкомат: 0,1km
разстояние до чейнж бюро: 0km
разстояние до ресторатни: 0km
разстояние до супермаркет: 0km
разстояние до магазини: 0km

Адрес: Калитея, Гърция

Удобства в Athos Palace

GHotels се гордее с философията си за биологично земеделие. За повече от 25 години използва само традиционни методи за производство на чисти и висококачествени продукти с грижа за околната среда. Земеделското стопанство на комплекса от 150 хиляди квадратни метра е в района на хотелската база, като всеки ден готвачите отиват в зеленчуковите и плодовите градини и избират плодове, зеленчуци и ароматни билки, които предлагат прясно набрани на клиентите на хотела. Всяка седмица се организират обиколни турове в градините, за да видят гостите отблизо насажденията. По време на обиколния тур участниците могат да опитват вкусните плодове и зеленчуци.
Частният плаж на Athos Palace е с площ от над 1000 м, награден е със Син флаг, а златните пясъци и тюркоазените води го правят идеален да се отпуснете и да се насладите на почивката си. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи и басейн са на разположение на всички гости.
Някои от съоръженията на Athos Palace Hotel включват плажни барове , олимпийски размери плувен басейн, ресторанти, център за красота и магазини , мини маркет, водни спортове, тенис кортове, детски кът, конферентни зали, дискотека, лятно кино и др.
GHotels хотелски комплекс също така разполага с детска площадка, детски столчета за хранене, детски креватчета и услуга за гледане на деца, която позволява на родителите да се насладят на почивката си давайки възможност на екипа професионалисти да положи грижи безопасно и отговорно. Хотелът разполага също с напълно оборудван център за водни спортове - водни ски, водна аеробика, воден парашут, водни пръстени, джет-ски, водно колело, кану-каяк, ветроходство, конна езда и др.
Хотелът предлага шест тенис корта, два от които са осветени. Гостите могат да наемат личен треньор или оборудване, като тенис ракети и топки. Баскетболно игрище и игрището за плажен волейбол са също на разположение на гостите.
Athos Palace Hotel разполага със собствен водолазен център, а екипът му се състои от опитни водолази.

Стаи и настаняване в Athos Palace

Стаите с изглед към морето на Athos Palace предоставят прекрасна панорамна гледка към басейна с олимпийски размери и Егейско море. Всички стаи са просторни, елегантно обзаведени и напълно оборудвани, за да отговорят на всички ваши изисквания. Дървото и земните цветове са основните елементи предлагащи класически интериор. Стаите с гледка към планината са просторни, елегантни, класически обзаведени и разполагат с уникални и незабравими панорамни гледки към тучни градини и борови хълмове. В Athos Palace малките апартаменти са мезонети. В първото ниво ще намерите просторен хол, обзаведен с мека мебел , която води до голяма самостоятелна тераса , където можете да се отпуснете и да се насладите на прекрасната гледка. Чрез вътрешно стълбище имате достъп до по-горното ниво, където спалнята е с двойно легло и баня. В малките апартаменти могат да се настанят до 4 човека. В апартаментите Супериор на първо ниво ще намерите просторен хол, обзаведен с мека мебел и бюро. Отпуснете се на голямата тераса и се насладете на прекрасната гледка към Егейско море. На на второ ниво чрез вътрешно стълбище се намира спалня обзаведена с вкус с двойно легло и баня.

Хранене, ресторанти и барове в Athos Palace

Хотелът Athos Palace Hotel разполага с 3 ресторанта - основен, италиански, ресторант self service и механа Akroyiali.
Основният ресторант на хотел Athos Palace е стилен и комфортен, с просторна открита площ, отворен за закуска, обяд и вечеря предлагащ както традиционни гръцки така и международни специалитети. Ресторантът предлага специални ястия за деца, диабетици и вегетарианци. Dress Code Господата трябва да носят дълги панталони в ресторанта на хотела по време на вечерните часове.
Американският бар е основния бар на хотела Athos Palace, който се намира във фоайето и е идеалното място да се насладите на едно питие с приятели или семейството играейки билярд или просто да се отпуснете слушайки музика на живо. Той е с тераса с изглед към градините на хотела и живописната малка черква и предлага голямо разнообразие от коктейли и напитки.
Снек-бара е разположен край басейна и работи цял ден. Той е оживен и приятно място, където можете да носите бански костюм да се насладите на лека храна или закуска, разнообразие от сладоледи и коктейли, прясно изцедени портокалови сокове или кафе по ваш избор.
Механата Akroyiali отговаря на името си като буквално се намира на плажа върху дървена палуба, в непосредствена близост до морето. Комбинацията от син с бял цвят и свещи е гледка спираща дъха. В механата можете да опитате прясна риба и морски дарове, традиционни гръцки ястия , отбрани вина и др.

Почивка и забавления в Athos Palace

Спа центърът предлага на гостите уникално чувство за релаксация и уелнес.

В игралната зона можете да намерите голямо разнообразие от видео игри, настолни игри и компютри с достъп до интернет, билярд, мини футбол и забави за всички възрасти.
Детската площадка се намира под зоната на басейна, заобиколена от красивите градини на хотела. Замък за катерене, люлки и много други съоръжения са на разположение за всички деца на възраст 4-12 години.
Специално обучен екип се грижи за всяко дете и гарантира, че всички деца на възраст между 4-16 години ще имат незабравима ваканция с много забавни игри и спорт, живописни, творчески, спортни и развлекателни дейности.

Намаление от дата 26.08.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая
Закуска и вечеря
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
1 възрастен 189лв 146лв
Единична стая
All inclusive
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
1 възрастен 236лв 189лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 254лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
254лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
254лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
342лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
342лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
342лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
254лв 198лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
254лв 198лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
304лв 236лв
3 възрастни 342лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
342лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
342лв 268лв
Двойна стая
All inclusive
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 349лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
349лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
472лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
502лв 409лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
472лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
378лв 308лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
349лв 283лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
457лв 373лв
3 възрастни 484лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
513лв 421лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
484лв 394лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 223лв
3 възрастни 403лв 299лв
Двойна стая супериор
All inclusive
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 394лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
421лв 333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 306лв
3 възрастни 544лв 427лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 315лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
315лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
315лв 238лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
394лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
394лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
394лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
315лв 238лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
315лв 238лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
432лв 326лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
378лв 286лв
3 възрастни 394лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
394лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
432лв 326лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 297лв
4 възрастни 432лв 326лв
Малък апартамент
All inclusive
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 409лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
436лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
409лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
522лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
551лв 439лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
522лв 414лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
436лв 349лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
409лв 324лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
596лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
529лв 423лв
3 възрастни 535лв 425лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
562лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
610лв 486лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
535лв 425лв
4 възрастни 621лв 497лв
Суит супериор
Закуска и вечеря
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 337лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
337лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
423лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
423лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
423лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
337лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
337лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
466лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
405лв 315лв
3 възрастни 423лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
423лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
466лв 360лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
423лв 328лв
4 възрастни 466лв 360лв
Суит супериор
All inclusive
10.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
2 възрастни 432лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
461лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
553лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
580лв 470лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
553лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
461лв 373лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
432лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
630лв 506лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
558лв 452лв
3 възрастни 565лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
594лв 481лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
641лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
565лв 454лв
4 възрастни 655лв 531лв

Редовна цена

Единична стая
Закуска и вечеря
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
1 възрастен 220лв 171лв 117лв
Единична стая
All inclusive
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
1 възрастен 268лв 214лв 155лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 299лв 232лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
299лв 232лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
299лв 232лв 157лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
403лв 313лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
403лв 313лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
403лв 313лв 211лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
299лв 232лв 157лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
299лв 232лв 157лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
358лв 279лв 189лв
3 възрастни 403лв 313лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
403лв 313лв 211лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
403лв 313лв 211лв
Двойна стая
All inclusive
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 394лв 317лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
421лв 344лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв 317лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
533лв 430лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
560лв 454лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
533лв 430лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
421лв 344лв 256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
394лв 317лв 232лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
508лв 416лв 310лв
3 възрастни 544лв 441лв 324лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
574лв 468лв 349лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
544лв 441лв 324лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 351лв 261лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
351лв 261лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 261лв 184лв
3 възрастни 472лв 351лв 250лв
Двойна стая супериор
All inclusive
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 445лв 346лв 261лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 371лв 283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
445лв 346лв 261лв
3 възрастни 614лв 479лв 362лв
Малък апартамент
Закуска и вечеря
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 369лв 279лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
369лв 279лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
369лв 279лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
461лв 349лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
461лв 349лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
461лв 349лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
369лв 279лв 200лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
369лв 279лв 200лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
508лв 385лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
443лв 335лв 238лв
3 възрастни 461лв 349лв 250лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
461лв 349лв 250лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
508лв 385лв 274лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
461лв 349лв 250лв
4 възрастни 508лв 385лв 274лв
Малък апартамент
All inclusive
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 463лв 364лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
493лв 391лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
463лв 364лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
592лв 466лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
621лв 490лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
592лв 466лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
493лв 391лв 299лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
463лв 364лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
673лв 531лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
594лв 472лв 362лв
3 възрастни 603лв 477лв 362лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
632лв 504лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
684лв 542лв 416лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
603лв 477лв 362лв
4 възрастни 697лв 553лв 425лв
Суит супериор
Закуска и вечеря
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 398лв 308лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
398лв 308лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
398лв 308лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
497лв 385лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
497лв 385лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
497лв 385лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
398лв 308лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
398лв 308лв 214лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
547лв 423лв 292лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
477лв 369лв 256лв
3 възрастни 497лв 385лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
497лв 385лв 268лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
547лв 423лв 292лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
497лв 385лв 268лв
4 възрастни 547лв 423лв 292лв
Суит супериор
All inclusive
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 493лв 394лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
520лв 418лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв 394лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
628лв 502лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
655лв 526лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
628лв 502лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
520лв 418лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв 394лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
713лв 569лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
628лв 506лв 378лв
3 възрастни 639лв 513лв 380лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
668лв 538лв 405лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
724лв 583лв 434лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
639лв 513лв 380лв
4 възрастни 735лв 594лв 445лв